ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

131

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

89

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

11

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

11

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

112

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

119

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

30

ตาราง

1,086

ห้องเรียน
-13
ตาราง

14,312

นักเรียน
-385
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,793

-92
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

10,064

-283
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,455

-10
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

52.07

NT ป.3 (0) -0.22

สพฐ. 0.00

52.07

ประเทศ 0.00

52.07

ตาราง

75.77

RT ป.1 () 2.14

สพฐ. 0.00

75.77

ประเทศ 0.00

75.77

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,462

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
1,399
ตาราง

2

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,462

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 11 /8%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ83 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น28 /21%
ประถมฯ6 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 89 /68%
ขนาดกลาง 41 /31%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 89 /68%
ขนาดที่ 2 25 /19%
ขนาดที่ 3 10 /8%
ขนาดที่ 4 4 /3%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 296 /64%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 9 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 110 /24%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 23 /5%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 15 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 5 /1%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
อื่นๆ 0 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
131 โรงเรียน

5 อำเภอ
จุน

23 โรงเรียน

ตาราง
เชียงคำ

37 โรงเรียน

ตาราง
ปง

39 โรงเรียน

ตาราง
เชียงม่วน

13 โรงเรียน

ตาราง
ภูซาง

19 โรงเรียน

ตาราง

8 เครือข่าย
กลุ่มจุน 1

35 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มจุน 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงคำ 1

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงคำ 2

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มปง 1

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มปง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงม่วน

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มภูซาง

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
Version.