ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ

131

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

93

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

12

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

11

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

111

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

118

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

30

ตาราง

1,079

ห้องเรียน
-7
ตาราง

13,689

นักเรียน
-623
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,568

-225
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

9,731

-333
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,390

-65
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

52.07

NT ป.3 (0) -0.22

สพฐ. 0.00

52.07

ประเทศ 0.00

52.07

ตาราง

75.77

RT ป.1 () 2.14

สพฐ. 0.00

75.77

ประเทศ 0.00

75.77

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,462

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
1,399
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,462

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 12 /9%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ82 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น28 /21%
ประถมฯ6 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 93 /71%
ขนาดกลาง 37 /28%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 93 /71%
ขนาดที่ 2 22 /17%
ขนาดที่ 3 10 /8%
ขนาดที่ 4 3 /2%
ขนาดที่ 5 3 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
131 โรงเรียน

5 อำเภอ
จุน

23 โรงเรียน

ตาราง
เชียงคำ

37 โรงเรียน

ตาราง
ปง

39 โรงเรียน

ตาราง
เชียงม่วน

13 โรงเรียน

ตาราง
ภูซาง

19 โรงเรียน

ตาราง

8 เครือข่าย
กลุ่มจุน 1

35 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มจุน 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงคำ 1

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงคำ 2

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มปง 1

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มปง 2

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเชียงม่วน

0 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มภูซาง

0 โรงเรียน

ตาราง
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
Version.